Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2015

mydaytoday
6039 c51a 390
mydaytoday
6895 db6a 390
Reposted fromjagoda-doll jagoda-doll viafullmoon fullmoon
mydaytoday
7443 294a 390
Reposted fromaammaazing aammaazing viazniszcze zniszcze
mydaytoday
1168 bf75 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaLusia Lusia
mydaytoday
Co tam
Kochanie
uśmiechasz się ślicznie
Dziękuję
jak zwykle
umieram psychicznie
— umieram
Reposted frommaddreamer maddreamer viaxclovelyx xclovelyx

January 13 2015

4789 3bb3 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaaneth aneth

January 11 2015

mydaytoday
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabemylover bemylover
mydaytoday
0027 e344 390
Reposted fromxopolly xopolly viahearted hearted
mydaytoday
5278 a364 390
Edvard Munch
mydaytoday
1797 569f 390
Reposted fromblueinsane blueinsane viastillflexin stillflexin
mydaytoday
Reposted fromheroes heroes vialugola lugola

January 09 2015

mydaytoday
4457 8b53 390
mydaytoday
Jeśli myślisz o jakiejś osobie, to ona zawsze będzie w Twoim sercu, w tajemnicy przytulając Cię, żebyś był szczęśliwy. Tak właśnie jest z miłością. Ta druga osoba nie musi być koło Ciebie, żebyś ją czuł.
— Liz Nickles
mydaytoday
0823 37b1 390
1940s New York
Reposted byblueinsaneMerrry98zimnepalce

January 07 2015

1814 0e6d 390
Reposted fromsunlight sunlight viaucieknijmi ucieknijmi
mydaytoday
Reposted fromweightless weightless viaeazyi eazyi
mydaytoday
7615 fb73 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viacatchthemoment catchthemoment
mydaytoday
1343 2c9c 390

January 06 2015

mydaytoday
0373 3b9d 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaohwowlovely ohwowlovely
mydaytoday
(4) tumblr
Reposted fromweightless weightless viaohwowlovely ohwowlovely
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl